Quyết định phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023

Ngày 06/1/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được phê duyệt bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2021.

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 4524/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020. Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, các nhiệm vụ khoa học...

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 4866/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019:

Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 4252/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018:

Trang thứ 1/2 trang
Trang thứ1