UBND tỉnh quyết định uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể

Ngày 22/5/2023. UBND tỉnh ban hành quyết định số 944/QĐ-UBND về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.

Trang thứ 2/120 trang
Trang thứ2