Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị trấn Lai Cách mở rộng, huyện Cẩm Giàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Ngày 20/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 726/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị trấn Lai Cách mở rộng, huyện Cẩm Giàng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 07/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 602/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung danh mục 83 (tám mươi ba) dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng vào kế hoạch sử...

UBND tỉnh phê duyệt bổ sung trên 110 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022

Ngày 02/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 02/6/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Hải Dương

Ngày 31/3/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định số 748/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Hải Dương.

Quyết định Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 10/2/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 461/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Chí Linh

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Chí Linh.

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tứ Kỳ

Ngày 26/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tứ Kỳ.

Trang thứ 1/7 trang
Trang thứ1