Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Điểm dân cư ven sông Cờ, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Lần 2)

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 741/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Điểm dân cư ven sông Cờ, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Lần 2).

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới cạnh trường trung học cơ sở và chùa thôn Đan Bối, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (lần 4)

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 742/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới cạnh trường trung học cơ sở và chùa...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư mới xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ (Lần 2)

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 734/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư mới xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ (Lần 2).

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới thôn Hào Khê, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 737/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới thôn Hào Khê, xã Hưng Long, huyện...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới thôn Kim Chuế, xã An Đức, huyện Ninh Giang (lần 4)

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 735/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư mới thôn Kim Chuế, xã An Đức, huyện Ninh...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư xen kẹp thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện Ninh Giang (lần 3)

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 740/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Điểm dân cư xen kẹp thôn Mai Động, xã Hồng Đức, huyện...

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang

Ngày 21/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 733/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang.

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư mới thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (đợt 2, lần 3)

Ngày 07/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 611/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất ở tại vị trí quy hoạch Khu dân cư mới thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc (đợt 2,...

Phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư số 1 thôn Lý Văn - Phong Trạch, xã Phú Điền, huyện Nam Sách (GĐ2)

Ngày 07/4/2023, UBND tỉnh ban hành quyết định số 610/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư số 1 thôn Lý Văn - Phong Trạch, xã Phú Điền, huyện Nam Sách...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 01 mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản

Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia Thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 01 mỏ chưa có kết quả thăm dò khoáng sản: Mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường (làm...

Trang thứ 1/11 trang
Trang thứ1