Số/ký hiệu Tên văn bản Đính kèm
691/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án, công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của các huyện, thị xã, thành phố

Tải xuống:


Tải xuống:

65/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 4, năm 2023 (Lần 2)

Tải xuống:

618/QĐ-UBND Quyết định Phân công công tác của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải xuống:

60/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4, năm 2023

Tải xuống:

14/2023/QĐ-UBND Quyết định về việc Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Tải xuống:


Tải xuống:

40/TB-UBND THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3, năm 2023 (Lần 2)

Tải xuống:

628/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình người cao tuổi và một số chính sách trợ giúp đối với người cao tuổi năm 2023

Tải xuống:

627/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023

Tải xuống:

580/KH-UBND Triển khai Phong trào thi đua “Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Tải xuống:

569/KH-UBND Kế hoạchTriển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

543/CTr-UBND Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tải xuống:

416/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2023

Tải xuống:

24/TB-UBND Thông báo Kết luận của đồng chí Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023

Tải xuống:

11 /2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

353 /KH-UBND Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tải xuống:

09/2023/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

10/2023/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

Tải xuống:

195/QĐ- UBND Quyết định Về việc xếp loại kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022

Tải xuống:

160/QĐ-UBND Quyết định ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải xuống:


Tải xuống:


Tải xuống:


Tải xuống:

238 /KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030

Tải xuống: